levy_banner

4. Únor, 2019

PŘEHLED ČINNOSTI ZA ROK 2018

Uplynulý jubilejní rok byl především ve znamení osmičkových výročí, a tak velká část našich aktivit směřovala zcela programově právě tímto daným směrem. Ať už ve výstavní či přednáškové činnosti. Díky péči a zájmu zřizovatele, Města Lomnice nad Popelkou, došlo v investiční oblasti na první etapu náročné stavební akce – podřezání a odizolování jihovýchodní části suterénu budovy, kde muzeum sídlí. Podařilo se také rozšířit a zkompletovat osvětlení galerie oblastních výtvarníků novými speciálními bodovými světly. Z estetických a praktických důvodů došlo také na výměnu propagační vývěsní skříňky muzea na průčelí budovy, která nahradila již nevyhovující starší ze 70. let.

V roce 2018 muzeum uspořádalo dohromady na tři desítky kulturních akcí, z toho deset výstav, ať už výtvarně nebo především tematicky zaměřených. Dále dvanáct přednášek určených hlavně pro posluchače se zájmem o historii, a také cestopisné pro milovníky zajímající se o krásy naší vlasti nebo exotických dálek. Hudba v rámci koncertů zde zazněla čtyřikrát.

Ze široké a pestré nabídky měla možnost veřejnost navštívit tyto výstavy: Z kraje nového roku dozníval „16. ročník přehlídky betlémů“.  V únoru proběhla prodejní výstava předčasně zesnulého lomnického výtvarníka nazvaná „Jaroslav Dlouhý – in memoriam“. Následovala prezentace kolorovaných perokreseb „Architektonických perel Čech“ výtvarníka Rudolfa Polláka z Lázní Bohdaneč doplněná o originální keramiku uměleckého Ateliéru DUKE Bohemia Litomyšl. Úvodní slovo pronesl malíř, básník a spisovatel Ivan Baborák a v kulturní části programu vystoupila členka hradecké filharmonie Nataša Žovtobrujch, jež všechny přítomné ohromila svoji brilantní hrou na housle v podání slavných melodií světových autorů. V květnu jsme uspořádali akci s názvem „Duše kraje, kraje duše“ – výstava obrazů Vl. Komárka, J. Jíry, J. Klápště a manželů Solovjevových ze sbírky Ing. Karla Pupíka. Úvodního slova se v rámci vernisáže zhostil sám sběratel, o hudební doprovod na tenorsaxofon se postaral jeho syn Karel. První letní výstava byla věnována „Historickým rádiím ze sbírek pana Jana Drahoňovského st.“, který prezentoval celou řadu technických unikátů. Akce se uskutečnila v rámci 95. výročí vzniku Československého rozhlasu. Druhá polovina prázdnin byla ve znamení tradiční přehlídky sběratelské činnosti místních kamenářů a jejich hostů nazvané „Drahé kameny a minerály“, zaměřené především na krásu opálů. Stěny zdobily obrazy s tematikou krajiny Českého ráje a Podkrkonoší dalšího lomnického výtvarníka pana Zdeňka Jiřišty, který tak oslavil své životní jubileum. Na přelomu měsíců září a října došlo na výstavu nazvanou „110 let tradiční české hračky aneb Pojďme si hrát“historie firem Schowanek, Tofa a Detoa“. O působení těchto firem pohovořil majitel a senátor pan Jaroslav Zeman a ředitel muzea pan Mgr. Jan Drahoňovský. Milým doplněním slavnostního zahájení bylo vystoupení dětí z místní mateřské školy Lvíček. Bezesporu nejvýznamnějším výstavním počinem roku se stala akce výstižně nazvaná „Lomnicko za první republiky“ s podtitulem historie, společenské dění, podnikatelská činnost, kulturní akce a každodennost v období let 1918 – 1938 na Lomnicku představující náš nejrozsáhlejší projekt během uplynulých několika let a zároveň největší výstavu na dané téma v celém Semilsku. Závěr roku již po sedmnácté patřil přehlídce betlémů jak z Podkrkonoší, tak i ze vzdálenějších míst, na které se premiérově představila řada zcela nových exponátů.

Pokud jde o výčet cyklů jarních a podzimních přednášek, šlo o neméně zajímavé tituly: „Zapomenutou a malebnou Albánií“ (Mgr. Libor Drahoňovský), „Doprovázení pacientů v konečné fázi života“ (Jana Siebrová), „Archeologie z letadla, I. a II. část“ (PhDr. Eva Ulrychová), „Lomnické hudební nebe, I. a II. část“ (Mgr. Jan Křtitel Čeliš), „Beseda s filmovou a divadelní herečkou Jitkou Zelenohorskou“, „400 let od vypuknutí Třicetileté války“ (historik a publicista PhDr. Petr Hora Hořejš), křest CD souboru Musica Bohemica Jaroslava Krčka s názvem „Běda nám, bratři Čechové“ s podtitulem Písně Třicetileté války (1618 – 1648), „50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na naše území v srpnu 1968 (historik PhDr. Prokop Tomek, PhD.), „Osmičkové roky v českém středověku (1108 – 1648)“ (PhDr. Eva Ulrychová), „Prvních dvacet let existence Československé republiky na pozadí života obyvatel našeho města“ (Doc. PhDr. Vladimír Koblížek, PhD.), „Adventní beseda s autorským čtením spisovatele a publicisty Michala Viewegha“.

V průběhu roku návštěvníci měli možnost navštívit čtyři muzejní koncerty. Konkrétně se jednalo o „Tříkrálový koncert“ jičínského souboru Fidle zaměřený na lidové písně a koledy z našeho kraje a jarní koncert téhož souboru nazvaný „S vočma na verchu“, který se uskutečnil v květnu v rámci Mezinárodního dne muzeí. Ve stejném měsíci si ve zcela zaplněných prostorách vstupní haly zahrála jičínská skupina „The Beatles Veteran Club“ známé melodie legendárních anglických „Brouků“. V adventním čase se také uskutečnilo „Zpívání mezi betlémy“, v pořadí třetí milé setkání s písničkářkou Českého ráje paní Maruškou Špačkovou, jejíž koncert byl rozdělen na dvě části, a to na vlastní skladby a interpretaci klasických českých vánočních koled.

Nezanedbatelná byla také plodná a všestranná spolupráce s partnerskými organizacemi, a to hlavně na poli oboustranně výhodných mezimuzejních výpůjček sbírkových předmětů v rámci výstavní činnosti. Např. pokud jde o výměny betlémů v době konání vánočních výstav, nebo exponátů vztahujících se k problematice první světové války a vzniku republiky. Bezesporu největší akcí tohoto druhu bylo prodloužení zápůjčky rozměrného historického dynama zhotoveného v roce 1886 lomnickou firmou Josef Horák. Vzácný exponát dlouhodobě zapůjčilo ze svého depozitáře Národní technické muzeum v Praze. I nadále pokračovaly též osvědčené kontakty se středními školami, a to především formou krátkodobých praxí studentů. Pro místní pobočku Svazu postižených civilizačními chorobami jsme zorganizovali každoroční přednášku, tentokrát zaměřenou na industriální tradice Lomnicka a historické pamětihodnosti našeho města.

Kromě výše uvedených aktivit poskytovalo muzeu celou škálu doplňkových služeb pro veřejnost. Vedle prodeje upomínkových předmětů, šperků, místní speciality Lomnických sucharů, nově i Lomnického piva, novin či knih, také kopírování a služby pro návštěvníky v prostorách stylově zařízené muzejní kavárny. Muzeum poskytovalo služby též i badatelům (cca 55), ať už při jejich osobních návštěvách muzejního archivu či prostřednictví dotazů e-mailem. Podobně jako každý rok došlo i na pronájem společenské místnosti pro schůze různých neziskových sdružení a spolků. Pracovníci muzea nad rámec svých povinností také dlouhodobě pečují o hrobky původních majitelů objektu, kde nyní muzeum sídlí, průmyslnické rodiny Šlechtů.

Prvořadým úkolem minulého roku bylo zaměření se na důslednou a zákonem danou kompletní inventarizaci a digitalizace sbírkových předmětů svěřených do naší péče. V rámci zprofesionalizování této činnosti jsme zakoupili difúzní stan k focení exponátů a zároveň i foto stativ. Konkrétně bylo zinventarizováno 7 podsbírek. Sbírkový fond muzea se rozšířil o 23 přírůstkových čísel. Konkrétně o pět betlémů – „Kuželkový“ autorky Natašy Kalouskové ze Železnice, jejího manžela Jaroslava, dále historický betlémáře Františka Mikule z Hoření Lomnice, paní Jitky Dubské z Hrádek a především paní Jarmily Haldové ze Sedloňova, která umístila Svatou rodinu do modelu lomnické klasicistní kapličky na Podměstí. Kromě nových trofejních přírůstků do stálé myslivecké expozice, druhé největší v ČR, a rozšíření podsbírky dětských hraček, jsme také získali dvě zajímavé plakety s motivem „prezidenta zakladatele“ T. G. Masaryka a „prezidenta budovatele“ Ed. Beneše. Militárie byly rozšířeny o cennou originální přilbu z období Třicetileté války tzv. „papenheimku“, která je nyní k vidění ve stálé expozici „Rytířského sálu“.

Díky spolupráci se Střední umělecko-průmyslovou školou v Turnově se v jejich renovátorských dílnách konzervoval soubor chladných a palných zbraní, a některé archeologické vykopávky z různých kovů. Bohužel jsme v loňském roce byli nuceni ukončit naši dlouholetou plodnou externí spolupráci s naší „dvorní“ restaurátorkou akad. mal. Ivanou Přibylovou, a to ze zdravotních důvodů. Touto cestou paní Přibylové děkujeme za záchranu desítek výtvarných děl z našeho sbírkového fondu.

Aktivity muzea byly pravidelně celoročně zveřejňovány na stránkách různých novin, sborníků a časopisů, ale i na vlnách rozhlasu a televize. Z rozsáhlejších článků minulého roku jmenujme alespoň příspěvky uveřejněné ve sbornících Od Ještěda k Troskám „Stopy Třicetileté války v našem kraji“, „Překvapivé archeologické nálezy z Lomnice nad Popelkou“ a „Jičínský Stalin „pohřbený“ v Lomnici nad Popelkou“. Český rozhlas Hradec Králové odvysílal relaci o tradiční výstavě „Drahé kameny a minerály“, nově jsme navázali spolupráci s regionální televizí RTM +, která nám celoročně propagovala naše akce prostřednictvím baneru, což se výrazně projevilo ve zvýšení návštěvnosti. K tomuto příznivému trendu jistě přispěla i propagace v regionálním měsíčníku „Český ráj v akci“. Díky unikátní dobovým interiérům byly prostory budovy muzea v podzimním čase využity filmaři v rámci česko-francouzského projektu k natáčení hraného čtyřdílného dokumentu o špionáži a špionech druhé světové a studené války.

Podobně jako každý rok i vloni si měli návštěvníci možnost od nás odnést vedle propagačního barevného katalogu i kapesní kalendářích, tentokrát s motivem interiéru etnografické expozice zaměřené především na malovaný lidový nábytek (třetí největší kolekce v ČR). Pokračujeme také v přípravě k vydání reprezentativní publikace mapující historii a současnost naší instituce, kterou plánujeme vydat v roce 2021 k 130. výročí založení muzea.

Personálně je naše muzeum dlouhodobě obsazeno pouze třemi kmenovými zaměstnanci, přestože v průběhu let došlo na podstatné plošné rozšíření o nové stálé expozice. Velkou devizou jistě je, že kolektiv v tomto složení se v průběhu více jak dvaceti let neměnil, z čehož pramení možnost bezproblémové zastupitelnosti a naší vzájemné důvěry. Tento fakt považujeme za nenahraditelnou a cenou skutečnost.

Muzeum během loňského roku navštívilo celkem platících 13.865 osob, z toho vstupné plné 5.865, snížené 6.150. Návštěvníků přednášek, besed, koncertů a vernisáží bylo 1.830. Muzeum má celou řadu dlouholetých příznivců, jimž děkujeme za nezištnou spolupráci v průběhu celého uplynulého roku. Ze sponzorů velký dík tak patří především firmě TM Elitex za poskytnutí dopravy při převozu zapůjčených exponátů, Cukrárně u Marcely za celoroční zajištění občerstvení v rámci různých kulturních akcí, také výrobci Lomnických sucharů panu Ladislavu Kodejškovi a Autoservisu Doležal. Za pečlivou dokumentaci našich aktivit patří zvláštní poděkování panu Miloslavu Malému, rodině hudebního skladatele Jaroslava Krčka za pravidelné účinkování na slavnostních zahájeních a nově panu Miroslavu Prášilovi za kompletní údržbu elektroinstalace.

Také v nadcházející sezoně připravují pracovníci muzea pro veřejnost pestrou paletu různých aktivit a již nyní se těšíme na shledání s Vámi. Veškeré aktuální informace o našem dění , včetně publikovaných článků, naleznete na webových stránkách www.muzeumlomnice.cz.

Mgr. Jan Drahoňovský

 

 

Zobrazit archiv

Otevírácí hodiny – duben – listopad

Pondělí - zavřeno
Út - Pá - 08:00 - 16:00
So - Ne - 09:00 - 16:00

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich