levy_banner

22. Duben, 2020

Přehled činnosti za rok 2019

V roce 2019 naše instituce uspořádala dohromady na tří desítky kulturních akcí, z toho osm výstav, ať už tematicky zaměřených, nebo výtvarných. Dále třináct přednášek určených především pro posluchače se zájmem o historii, a také cestopisné pro milovníky zajímající se o krásy naší vlasti nebo cizích zemí včetně exotických. Hudba v rámci koncertů v prostorách muzea zazněla pětkrát.

Ze široké a pestré nabídky měla možnost veřejnost navštívit tyto naše výstavy: Zkraje nového roku dozníval „17. ročník přehlídky betlémů“. Od února až do června proběhla tematická výstava „Modelů hradů, zámků a kostelů Českého ráje“ autorů Ladislava Kouckého (bývalého kastelána hradu Valdštejna) a Ing. Petra Vodičky, Ph.D., doplněnou o perokresby výtvarníka Antonína Chmelíka ze Žďáru u Kumburku. Takto dlouhý časový prostor jsme mimořádně věnovali zmíněné akci jednak z důvodu velkého zájmu ze strany návštěvníků a zároveň také z piety k panu Kouckému, který v průběhu konání akce zemřel. Vzhledem k významu a architektonicko-historické hodnotě zmíněných modelů se pracovníci muzea ve spolupráci s rodinou Kouckých rozhodli vytvořit ve druhém patře budovy dlouhodobou stálou expozici věnovanou této problematice, a to i za cenu podstatného omezení dosavadní expozice „sakrálního umění“. Souběžně byly k vidění dvě výstavky komornějšího ladění –  jednodenní výstava barevných fotografií Dalibora Gregora nazvaná „Jízda králů – hrdost, úcta, tradice“ a vzdělávací projekt studentů 2. ročníku Střední školy Lomnice nad Popelkou, oboru cestovního ruchu s názvem „Poklady z půdy“. Striktně stanovenou podmínkou bylo, že všechny vystavené exponáty musí být skutečně nalezeny „na půdách“ objektů rodičů, či ještě lépe prarodičů. Smyslem této edukační akce bylo krok za krokem přiblížit studentům nelehkou přípravu a organizaci zmíněné akce (zvolení koncepce, shromáždění exponátů, jejich čištění a konzervace, návrh realizace, vytištění plakátů, pozvánek a jejich distribuce, napsání propagačního článku a jeho rozeslání do médií, úřadů a partnerských institucí, příprava slavnostního zahájení, zajištění pohoštění pro hosty, vernisáž včetně úvodního slova a kulturního programu). Pořadatelé by rádi v této zajímavé spolupráci, která studentům cestovního ruchu v praxi umožní seznámit se s prací muzejníků, pokračovali a založili tak další tradici. Následovala prezentace sběratelské činnosti místních kamenářů a jejich hostů nazvaná „Drahé kameny a minerály“, tentokrát zaměřená především na krásu achátů. Stěny zdobily především velkoplošné obrazy pražského výtvarníka s lomnickými kořeny Lubora Mádra s kamenářskými motivy. L. Mádr představil také svoji hlavní profesi zlatníka a šperkaře. Podzimní měsíce zpestřila výstava barevných fotografií, doplněná o řadu vycpanin známých a méně známých druhů ptactva, odborné literatury a s doprovodem zvukových ukázek hlasů různých zástupců z říše ptactva, nazvaná „Zázraky přírody Českého ráje“ očima významného místního zoologa, RNDr. Zdeňka Mrkáčka. Kulaté sté výročí narození akademického malíře Oldřicha Oplta z nedalekého Stružince jsme si připomněli výstavkou „Krajina Českého ráje v obrazech“. Společně s Městem Lomnice nad Popelkou muzeum oslavilo výročí třiceti let našich stěžejních novodobých dějinných událostí rozsáhlou výstavou nazvanou „Sametová revoluce 1989 v Lomnici nad Popelkou“, na které měla široká veřejnost možnost zhlédnout díky kurátorovi výstavy Petru Štěpánovi a lomnické kronikářce Mgr. Lence Morávkové velké množství archivních materiálů a dobových fotografií, plakátů, transparentů, odznaků a dalších exponátů spojených s touto problematikou. Na akci, která měla značný dopad, se také promítal sestřih dokumentárních filmů z tohoto období. Závěr roku již tradičně patřil „Vánoční výstavě 18. ročníku přehlídky betlémů“, která byla v uplynulém roce navštívena mimořádným počtem návštěvníků.

Pokud jde o výčet cyklu jarních a podzimních přednášek, šlo jistě o neméně zajímavé tituly:

„Kapitoly z českých dějin – výročí devítkových roků“ (PhDr. Eva Ulrychová), „Fauna a flóra v Chorvatsku“ (Mgr. Petra Zíková), „Válka začala v Praze“ (Prof. Robert Kvaček), „O hradní architektuře aneb jak se staví maketa“ (Ing. Petr Vodička, Ph.D.), „Mé putování za koňmi po Evropě“ (Dalibor Gregor), „To nejlepší z Islandu aneb co doma nemáme“ (Miljo Miljev), „Ptáci kolem nás aneb bez nich by to nešlo“ (RNDr. Zdeněk Mrkáček), „Petr Vok – muž, který myslel kupředu“ (PhDr. Anežka Janátová), „Největší zabijáci v pravěkých dějinách planety – obří draví dinosauři“ (Mgr. Vladimír Socha), „Všechny barvy Kanady“ (RNDr. Vladimír Lemberk), „Archeologická vycházka na hrádek Kozlov“ (PhDr. Eva Ulrychová), „Důvody vzniku Domácího hospice Duha v Hořicích“ (Jana Sieberová) a „Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje“ (Jan Pikous a Marcel Řeháček).

V průběhu roku návštěvníci měli možnost navštívit pět muzejních koncertů. Konkrétně se jednalo o „Tříkrálový koncert“ jičínského souboru Fidle zaměřený na koledy z našeho kraje a stejný soubor zahrál ještě na jaře k Mezinárodnímu dni muzeí. Akce zaměřená na lidové a hospodské písně nesla název „Napí se, bratříčku“. V červnu ve zcela vyprodané vstupní hale muzea zahrála jičínská skupina „The Beatles Veteran Club“ známé melodie legendárních anglických hudebníků. V rámci vánoční výstavy již počtvrté jsme se setkali s písničkářkou Českého ráje paní Maruškou Špačkovou, a to v rámci pořadu s názvem „Zpívání mezi betlémy“. Koncert byl rozdělen na dvě části – na vlastní skladby a interpretaci klasických českých vánočních koled. Posledním milým hudebním dárkem loňského roku bylo „Dopolední zastavení mezi betlémy“ s místním Lomnickým chrámovým sborem pod vedením Mgr. et Bc. Kláry Ptáčkové, DiS.

Z investičních akcí roku 2019 stojí za zmínku dokončení zkompletování osvětlení galerie oblastních výtvarníků novými speciálními bodovými světly.

Nezanedbatelná byla také plodná a všestranná spolupráce s partnerskými organizacemi, a to hlavně v souvislosti s oboustranně výhodnými mezimuzejními výpůjčkami rozličných předmětů v souvislosti s výstavní činností. Například se to týkalo zápůjček betlémů v době konání vánočních výstav, nebo exponátů vztahujících se k přírodovědné problematice, především pokud jde o vycpaniny. I v loňském roce pokračovaly též plodné a vítané kontakty se středními školami, a to především formou krátkodobých praxí studentů. Pro místní pobočku Svazu postižených civilizačními chorobami jsme zorganizovali každoroční přednášku, tentokrát zaměřenou na významné osobnosti Lomnicka a různé zajímavosti z našeho kraje. V rámci otevření místního řemeslného pivovaru jsme na slavnostním zahájení přednesli referát zaměřený na bohatou pivovarnickou tradici našeho města.

 

Kromě výše uvedených aktivit poskytovalo muzeu celou škálu doplňkových služeb pro veřejnost. Vedle prodeje upomínkových předmětů, šperků, místní speciality Lomnických sucharů, nově i Lomnického piva, novin či knih, také kopírování a služby pro návštěvníky v prostorách stylově zařízené muzejní kavárny. Muzeum poskytovalo služby též i badatelům (cca 43), ať už při jejich osobních návštěvách muzejního archivu či prostřednictví dotazů e-mailem. Podobně jako každý rok došlo i na pronájem společenské místnosti pro schůze různých neziskových sdružení a spolků. Pracovníci muzea nad rámec svých povinností také dlouhodobě pečují o hrobky původních majitelů objektu, kde nyní muzeum sídlí, průmyslnické rodiny Šlechtů.

Jako každý rok probíhala v začátku roku inventarizace muzejních podsbírek. Bylo zinventarizováno dalších sedm podsbírek. Sbírkový fond se rozšířil o 16 přírůstkových čísel. Konkrétně o pět betlémů – dva autora Miroslava Balcara, řezbáře z Dolní Radechové (přírodní a polychromovaný), reliéfní Ladislava Dvorského z Nové Paky, Klanění pastýřů na motiv práce z dílny Giovanni Pellegriniho a řezbáře Karla Tittla z Velhartic, čtyři trofejní přírůstky do expozice myslivosti pana Oldřicha Horáka ze Žďáru u Kumburku, dva soubory oblečení z pozůstalosti paní Julie Votočkové ze Stružince, dvě atypické hliněné formy s motivem novorozence a ryby, „pouťový“ hrneček z Tábora, archeologický nález torza pokličky z pálené hlíny s nožičkou objevený na hradě Trosky a „otýpkovač“.

Bohužel jsme se museli začátkem roku díky úmrtí navždy rozloučit s naší „dvorní“ restaurátorkou akad. mal. Ivanou Přibylovou ze Sekerkových Louček, která v průběhu dvou desítek let pro muzeum zrestaurovala šest desítek závěsných obrazů a společně s jejím manželem Dušanem Doušou (taktéž zesnulým) nepřeberné množství dalších exponátů. Díky spolupráci se Střední umělecko-průmyslovou školou v Turnově se v jejich renovátorských dílnách opět zrestaurovalo několik dalších předmětů ze sbírkového fondu, vesměs kovových předmětů ve vysokém stupni koroze.

Aktivity muzea byly pravidelně celoročně zveřejňovány na stránkách různých novin, sborníků a časopisů, ale i na vlnách rozhlasu a televize. Za všechny jmenujme alespoň natáčení do dětského vysílání (relace o výstavě modelů hradů, zámků a kostelů Českého ráje). Z rozsáhlejších článků minulého roku jmenujme kupříkladu příspěvek uveřejněný ve sborníku ,,Od Ještěda k Troskám“ (3/2019) nazvaný „Obec Žernov“, kde jsme podrobně popsali historii dané obce, a článek do Lomnických novin „Hrdelní právo města Lomnice hory Tábor u Jičína“. V tomto roce se muzeum zaměřilo především na zvýšení propagace instituce. Z důvodu již kompletního rozebrání muzejního skládacího letáku došlo na jeho dotisk. Byly též zhotoveny tři reklamní poutače umístěné na strategická místa při vjezdu do našeho města dále dva billbordy u hlavní komunikační sítě směr Mladá Boleslav – Jičín (Sukorady) a v Turnově na terminálu autobusového nádraží.

Ve zmíněném roce si měli návštěvníci možnost od nás odnést nový kapesní kalendářík, tentokrát s motivem „Ledňáčka“ a pozvánkou do zoologické expozice muzea. Fotografii nám poskytl ornitolog a fotograf v jedné osobě RNDr. Zdeněk Mrkáček. Kalendářík byl s předstihem vydán již v září v rámci autorovy výstavy „Zázraky přírody Českého ráje“, kde posloužil jako drobný dárek.

Dále se pokračovalo v přípravě  vydání tří nových publikací s názvem „Přínos vlastivědného pracovníka Josefa Jana Fučíka k poznání historie Lomnicka“, „Průvodce expozicemi a sbírkami Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou a reprezentativní publikace mapující historii a současnost naší instituce, kterou plánujeme vydat v roce 2021 k 130. výročí založení muzea. K propagaci kamenářských výstav chystáme vydat sérii pěti pohlednic na dané téma.

Personálně je naše muzeum dlouhodobě obsazeno pouze třemi kmenovými zaměstnanci, přestože v průběhu let došlo na podstatné plošné rozšíření o nové stálé expozice. Velkou výhodou jistě je, že kolektiv v tomto složení se v průběhu více jak dvaceti let neměnil, z čehož pramení možnost bezproblémové zastupitelnosti a naší vzájemné důvěry. Tento fakt považujeme za nenahraditelnou a cenou skutečnost.

Muzeum během loňského roku navštívilo celkem platících 13.905 osob, z toho vstupné plné 5.613, snížené 6.622. Návštěvníků přednášek, besed, koncertů a vernisáží bylo 1.670. Muzeum má celou řadu dlouholetých příznivců, jimž děkujeme za nezištnou spolupráci v průběhu celého uplynulého roku. Ze sponzorů velký dík tak patří především firmě TM Elitex za poskytnutí dopravy při převozu zapůjčených exponátů, Cukrárně u Marcely za celoroční zajištění občerstvení v rámci různých kulturních akcí, také výrobci Lomnických sucharů panu Ladislavu Kodejškovi a Autoservisu Doležal. Za pečlivou dokumentaci našich aktivit patří zvláštní poděkování panu Miloslavu Malému, rodině hudebního skladatele Jaroslava Krčka za pravidelné účinkování na slavnostních zahájeních a nově panu Miloslavu Prášilovi za kompletní údržbu elektroinstalace.

Také v nadcházející sezoně připravují pracovníci muzea pro veřejnost pestrou paletu různých aktivit a již nyní se těšíme na shledání s Vámi. Veškeré aktuální informace o našem dění, včetně publikovaných článků, naleznete na webových stránkách www.muzeumlomnice.cz.

Mgr. Jan Drahoňovský

 

 

Zobrazit archiv

Otevřeno

Od pondělí 11. května je muzeum znovu otevřeno, ale v omezeném režimu s přísnými bezpečnostními opatřeními – to znamená vstup pouze s rouškami, dále po očištění dezinfekčním prostředkem a s dodržováním dostatečných alespoň dvoumetrových odstupů.
úterý - pátek 8 - 16 hodin
sobota - neděle 9 - 16 hodin

Vstupné

Vstupné muzeum, včetně galerie a probíhající výstavy:
Rodinné vstupné 90,- Kč
Dospělí 45,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 35,- Kč
Jednotlivé okruhy muzea:
Dospělí 35,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 25,- Kč
Krátkodobá výstava:
Dospělí 25,- Kč
Důchodci,studenti a děti nad 6 let 20,- Kč

Kontakt

Husovo náměstí 43/44
Lomnice nad Popelkou
512 51
IČO: 00371297
(zobrazit na mapě)

tel.: +420481671872
muzeum.lomnice@seznam.cz